นักเรียนและคณะครู.. ร่วมงานป๋าเวณี..ไหว้สาเจ้าหลวงหมื่นด้งนคร

“นักเรียนและคณะครู..
ร่วมงานป๋าเวณี..ไหว้สาเจ้าหลวงหมื่นด้งนคร..กิจกรรมหนึ่งภายใต้หลักสูตร
ท้องถิ่น”แผ่นดินถิ่นรักษ์..เวียงด้งนคร”
..จรรโลงไว้ซึ่งมรดกแห่งบรรพชน”

คุณครูผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนคณิตศาสตร์

คุณครูผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนคณิตศาสตร์ (คุณครูมณีรัตน์ เครือสิงห์แก้ว)มาช่วยสอน ป.3 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ ที่นี้