การประเมินภายนอก จาก สมศ.รอบสี่

..นำโดย อ.ฐิติกาญจน์ กูลพัฒน์เศรษฐ และคณะ ทั้งสี่ท่าน.. ในวันที่ 17-18 ธ.ค.62