น้องๆ..อนุบาลกับการปลูกพืชผักสวนครัว..

(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)