กิจกรรมยืนรับนักเรียน

เช้าๆ..ก่อนเจ็ดโมงเช้า..วันจันทร์ – วันศุกร์ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา..
นักเรียนได้รับการดูแลจากโรงเรียนทุกคน