คุณครูผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนคณิตศาสตร์

คุณครูผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนคณิตศาสตร์ (คุณครูมณีรัตน์ เครือสิงห์แก้ว)มาช่วยสอน ป.3 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ ที่นี้