จำนวนครูและนักเรียน

บุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ครูจ้างสอน ครูพี่เลี้ยง
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้

จำนวนบุคลากร ปี 2562

นักเรียน

สถิติจำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2562
จำแนกตามชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้

จำนวนนักเรียน ปี 2562