เกี่ยวกับโรงเรียน

แนะนำโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๗ โดยมีนายเมืองตื่น อินต๊ะรักษ์ ศึกษาธิการอำเภอลอง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและราษฎร ร่วมดำเนินการ เปิดทำการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มแรกมีครู จำนวน ๑ คน นักเรียนจำนวน ๓๘ คน โดยขอใช้ศาลาวัดบ้านป่าสักเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนสรอย”

พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระศรีคำ คำวาส พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในหมู่บ้านป่าสัก และบ้านปางไม้ ได้ดำเนินการย้ายโรงเรียนออกจากศาลาวัดบ้านป่าสัก ไปจัดสร้างขึ้นใหม่ ในเนื้อที่จำนวน  ๔ ไร่ ๒งาน ๖๑ ตารางวา ซึ่งห่างจากวัดป่าสักประมาณ ๕๐๐ เมตร  ซึ่งเป็นเนื้อที่อยู่บนเนินสูง  ตัวอาคารสร้างเป็นอาคารแบบชั่วคราว และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนสรอย”  มาเป็น “โรงเรียนสรอย ๑”

พุทธศักราช ๒๔๙๒ เนื่องจากตัวอาคารเรียนชั่วคราวหลังเดิมได้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมตลอดมา แต่ก็ยังทรุดโทรมมาก เพราะเปิดทำการมาเป็นเวลานาน ดังนั้น นายสุวรรณ  คำยิ่ง ครูใหญ่ของโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและราษฎรได้ร่วมกันปลูกสร้างอาคารหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคารแบบ ป.๓ และเปิดทำการ

พุทธศักราช ๒๕๑๑ ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) ให้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข.  มีห้องเรียน  ๖ ห้องเรียน โดยยกพื้นสูง ๑ เมตร กว้าง  ๘  เมตร ยาว  ๕๒ เมตร  เป็นอาคารเรียนถาวรหลังใหม่ และเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ ถึง ป. ๔ ตลอดมา

พุทธศักราช ๒๕๑๗  ทางราชการได้มีคำสั่งให้โรงเรียนเปิดการทำการสอนในระดับประถมปลายขึ้น คือ  ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ ๕,๖,๗  ด้วยเหตุที่มีนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้เป็นจำนวนมาก และเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาของ ชุมชนท้องถิ่นในอีกระดับหนึ่ง

พุทธศักราช ๒๕๒๐ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาท)  จัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๐๐๒ โดยมีขนาดกว้าง  ๑๐ เมตร  ยาว ๓๒ เมตร สูง ๓.๕ เมตร จำนวน ๔ ห้องเรียน เพื่อใช้เปิดทำการสอนให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและห้องเรียน ระดับประถมปลาย

พุทธศักราช ๒๕๒๑ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณให้สร้างโรงฝึกงาน จำนวน ๑ หลัง  เพื่อใช้ในการจัดทำกิจการและการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

พุทธศักราช ๒๕๒๓ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ทำการต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างอาคารแบบ ป.๐๐๒ จำนวน ๔ ห้องเรียน เพื่อให้มีห้องเรียนพอเพียงกับจำนวนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

พุทธศักราช ๒๕๒๔ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ  ให้ดำเนินการสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.๓๓ จำนวน ๖ ถัง โดยได้ทำการจัดสร้างบริเวณด้านหน้าอาคารเรียนหลังที่ ๑ อาคารแบบ ป.๑ ข. เพื่อเก็บกักน้ำฝนใช้ในโรงเรียน

พุทธศักราช ๒๕๓๒ ได้รับเงินบริจาคจากคณะครู ประชาชนและบุคคลทั่วไป จัดสร้างรั้วคอนกรีตรอบโรงเรียน และสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน

พุทธศักราช ๒๕๓๕ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ  จำนวน ๕๖๐,๐๐๐ บาท ( ห้าแสนหกหมื่นบาท ) จัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๒/๒๖ จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๓ ห้องเรียน

พุทธศักราช ๒๕๓๖ ทางโรงเรียน โดยนายวิรัตน์  แผ่นทอง อาจารย์ใหญ่ ในขณะนั้นได้ดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนบ้านป่าสัก เป็นชื่อ “โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้” ด้วยเหตุที่โรงเรียนมีเขตบริการอยู่ในสองหมู่บ้าน คือ บ้านป่าสัก และบ้านปางไม้ เพื่อให้เกิดความรู้สึกและเจตคติที่ดีต่อโรงเรียนของประชาชนสองหมู่บ้าน โดยได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๓  พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๖ เป็นต้นมา

วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐ ผู้บริหารโรงเรียนคือ นายวิรัตน์  แผ่นทอง ได้ครบวาระเกษียณอายุราชการ ทางสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการให้ทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนขึ้น และได้ดำเนินการมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ นางสาวโฉมฉาย   พรมปัญญา เข้ารับหน้าที่ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๑ โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่   วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ เป็นต้นมา

พุทธศักราช ๒๕๔๐ โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ เข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาและได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี ในการดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และสร้างสรรค์พัฒนาการจัดการศึกษาด้วยดีตลอดมา

ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านโป่งตื๊ด ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตตำบลป่าสัก ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเรียนรวม โดยมาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ ซึ่งในขณะนั้น มีจำนวน ๔  ชั้นเรียน นักเรียนจำนวน ๔๑ คน ครูจำนวน ๒ คน และได้ดำเนินการเลิกล้มโรงเรียนแล้วกลับมารวมกับโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้

ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ เป็นต้นมา ดังนั้นโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้จึงเป็นโรงเรียนที่มีเขตบริการ ถึง ๕ หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านปางไม้หมู่ที่ ๒ และ ๙ หมู่บ้านป่าสักหมู่ที่ ๓ และหมู่ ๘ และหมู่บ้านโป่งตื้ด หมู่ที่ ๕  เปิดทำการสอนตั้งแต่ ระดับปฐมวัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

พุทธศักราช ๒๕๔๒ ผู้บริหารโรงเรียนคือ นางสาวโฉมฉาย พรมปัญญา ได้ดำเนินการขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและได้ผ่านการประเมินจากสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓ เป็นต้นมา

พุทธศักราช ๒๕๔๒ โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณจัดสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์จากสำนักงานการกีฬาของจังหวัดแพร่ ในวงเงินงบประมาณ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจการส่งเสริมกิจการกีฬาของโรงเรียนและของชุมชนโดยได้ตั้งศูนย์กีฬาตำบลป่าสักขึ้น มีครูพลศึกษาและคณะครูรับผิดชอบในการดำเนินการ และได้ดำเนินการจัดสร้างประตูทางเข้าโรงเรียนด้านข้างและถนนภายในบริเวณโรงเรียน โดยได้รับงบสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง

พุทธศักราช ๒๕๔๓ ได้จัดสร้างและปรับปรุงสวนหย่อมภูมิทัศน์ ต่อเติมอาคารโรงฝึกงาน โดยได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  จำนวน  ๒๕,๐๐๐  บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ในการดำเนินการต่อเติมอาคารโรงฝึกงาน

พุทธศักราช ๒๕๔๔ ได้ดำเนินการต่อเติมหลังคาชั้นล่างอาคารเรียนแบบ ป.๐๐๒  เพื่อพัฒนาห้องเรียนอนุบาลและจัดบริเวณห้องสมุดของโรงเรียนให้สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยได้รับการสนับสนุนเงินงบจากผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลและชุมชนและนายมานิตย์  คำยิ่ง และครอบครัว ได้บริจาคเงินสร้างศาลาบริเวณหน้าโรงเรียนมูลค่า ๓๐,๐๐๐บาท (สามหมื่นบาท)

พุทธศักราช ๒๕๔๕-๒๕๔๖ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดสร้างเวทีบริเวณหน้าเสาธง โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการจัดหาเงินงบโดยการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ทั้งสองปีการศึกษา โดยมีมูลค่า ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาท) พร้อมทั้งได้ทำการติดตั้งระบบประปาในโรงเรียน เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคในโรงเรียนอย่างเพียงพอ

พุทธศักราช ๒๕๔๖ โรงเรียนได้รับคัดเลือกและได้ผ่านการประเมินให้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพ๕ ดาว ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

พุทธศักราช ๒๕๔๗ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดสร้างประตูเหล็กดัดและซ่อมแซมถนนด้านหน้าโรงเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการจัดหางบในวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๔๗ มูลค่า ๑๐,๐๑๓ บาท (หนึ่งหมื่นสิบสามบาท) และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.๑-๖ ได้รับบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงระบบไฟในห้องเรียน  ติดพัดลมเพดานและอุปกรณ์อื่น ๆ

พุทธศักราช ๒๕๔๘ โรงเรียนได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนและชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้จัดกิจกรรมผ้าป่าศิษย์เก่าครั้งที่๑ ขึ้น ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๘ ได้เงินจำนวน ๑๐๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาท)เพื่อจัดซื้อและติดตั้งระบบการเรียนทางไกลผ่านสัญญาณดาวเทียมให้กับห้องเรียนทุกห้อง ตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และจัดสร้างห้องพลศึกษา ปรับปรุงภูมิทัศน์และบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ต่อไป

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖-๒๕๔๘ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ  การศึกษาแห่งชาติ และตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัย และระดับช่วงชั้นที่ ๑ ถึง ๒ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและชุมชนด้วยดี ซึ่งโรงเรียนมีหลักสูตร ประกอบด้วย

๑) หลักสูตรแกนกลาง ๘ สาระการเรียนรู้

๒) หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๓) หลักสูตรเพิ่มเติม ได้แก่ หลักสูตรท้องถิ่น “แผ่นดินถิ่นรัก เวียงด้งนคร” และหลักสูตรพัฒนา การอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์ในรูปของกิจกรรมข่าว และพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมผู้เรียนให้ หลากหลาย ได้แก่    (๑) กิจกรรมแนะแนว  (๒) กิจกรรมธรรมะส่งเสริมปัญญา  (๓) กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย  (๔) กิจกรรมพัฒนาจริยธรรมและประชาธิปไตย  (๕) กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด  (๖) กิจกรรมชมรมสนใจ ๕ ชมรม เพื่อเป็นการสนองต่อเป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นให้  ผู้เรียนมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือ  เป็นคนเก่ง   เป็นคนดี เป็นคนมีความสุข    และเห็นคุณค่าของความเป็นไทยและท้องถิ่นของตนเองต่อไป

พุทธศักราช  ๒๕๔๙ โรงเรียนได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนและชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้จัดกิจกรรมผ้าป่าศิษย์เก่าครั้งที่ ๒ ขึ้น ในวันที่ ๑๔  เมษายน ๒๕๔๙ โดยได้นำเงินมาสร้างถนนภายในโรงเรียน เพื่อความสะดวกและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

พุทธศักราช ๒๕๕๐โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงห้องอนุบาล ๑  โดยติดฝ้าเพดานห้อง โดยใช้งบสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ๑  และซ่อมแซมเรือนเพาะชำ  โดยใช้งบอุดหนุนรายหัวนักเรียน และในวันที่  ๓  มกราคม  ๒๕๕๑ทางสมาคมครูวังชิ้นได้เข้ามาประเมินโรงเรียนขนาดกลางดีเด่นของสมาคมครูอำเภอวังชิ้นในฐานะตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายเวียงด้งนคร  ผลการประเมินโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  เป็นโรงเรียนขนาดกลางดีเด่นของสมาคมครูอำเภอวังชิ้น

พุทธศักราช  ๒๕๕๑ โรงเรียนได้ดำเนินการติดตั้งปั้มบาดาลชุดใหม่ โดยมีค่าติดตั้งจำนวน  ๒๑,๑๗๐  บาท ซึ่งทำให้โรงเรียนสามารถใช้สูบน้ำประปาใช้ในโรงเรียนได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำอีกต่อไป และในช่วงเดือนเมษายน  ทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนนำร่องโดยใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐาน  ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๑ โดยมีศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๒มาให้คำแนะนำ  ปรึกษาเป็นอย่างดี

พุทธศักราช  ๒๕๕๒   โรงเรียนได้ดำเนินการซ่อมแซม บ้านพักครูและโรงอาหารและทางสโมสรโรตารี่แพร่ ได้นำเครื่องกรองน้ำมาติดตั้งให้กับโรงเรียน  จำนวน  ๑   ชุด โดยทางโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเองด้วยงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวผู้เรียน

พุทธศักราช  ๒๕๕๓โรงเรียนได้ดำเนินการซ่อมแซมพื้นห้องน้ำอนุบาล ๑และ ๒และพื้นหน้าห้องพร้อมทั้งทาสีบริเวณผนังหน้าห้องเรียน  ทำให้บริเวณห้องห้องอนุบาลสะอาด มีบรรยากาศที่ดีและสวยงามในวันที่  ๓๑ธันวาคม ๒๕๕๓โรงเรียนมีกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีของ ศิษย์เก่าและชมรมช็อปเปอร์ชลบุรี มาถวายผ้าป่า และมอบทุนให้แก่นักเรียน  จำนวน  ๑๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) บ้านพักครู และโรงอาหาร และ ทางสโมสรโรตารี่แพร่ ได้นำเครื่องกรองน้ำมาติดตั้งให้กับโรงเรียน  จำนวน  ๑ชุด โดยทางโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเองด้วยงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวผู้เรียน

พุทธศักราช ๒๕๔๙ –๒๕๕๔ โรงเรียนได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น “แผ่นดินถิ่นรักษ์…เวียงด้งนคร” เพื่อใช้เป็นหลักสูตรในการพัฒนาความเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและการดำรงไว้ซึ่งรากเหง้าของชุมชนท้องถิ่นรวมถึงการขยายไปยังชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาอื่นๆต่อไป