บุคลากรและเจ้าหน้าที่

ผู้บริหารโรงเรียน

นางโฉมฉาย กาศโอสถ
นางโฉมฉาย กาศโอสถ
ผอ.ร.ร. คศ.3

ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูจ้างสอน
ครูพี่เลี้ยง ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

น.ส.ณัฐธยาน์ ทองกก
น.ส.ณัฐธยาน์ ทองกก
ครู คศ.2
น.ส.ศศิวิมล จำปาหอม
น.ส.ศศิวิมล จำปาหอม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.สุรีรัตน์ แสนอินทร์
น.ส.สุรีรัตน์ แสนอินทร์
พนักงานราชการ
น.ส.เพชรรีภรณ์ พรมปัญญา
น.ส.เพชรรีภรณ์ พรมปัญญา
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
นางปนัดดา เมดเวเดว
นางปนัดดา เมดเวเดว
ครู คศ.1
นางวัชรี มั่นเหมาะ
นางวัชรี มั่นเหมาะ
ครู คศ.3
นางศรีสุดา ใจอินยศ
นางศรีสุดา ใจอินยศ
ครู คศ.2
นางสาวดวงกมล ชลอ
นางสาวดวงกมล ชลอ
ครู คศ.1
นางสาวรัตนา ฟูทำ
นางสาวรัตนา ฟูทำ
บุคลากรวิทย์-คณิต
นางสาวอาริยา สมิง
นางสาวอาริยา สมิง
ครู คศ.3
นางอรุณี อุดคำมี
นางอรุณี อุดคำมี
ครู คศ.3
นางเบ็ญจรักษ์ ใจเอิบ
นางเบ็ญจรักษ์ ใจเอิบ
ครู คศ.1
นายธีระวัฒน์ จันแก้ว
นายธีระวัฒน์ จันแก้ว
ครูอัตราจ้าง
นายวีระชัย สุรินทร
นายวีระชัย สุรินทร
ครู คศ.2
นายสุรชัย ภิญโญ
นายสุรชัย ภิญโญ
ครู คศ.2